روزی میرسد که در خیال خود

   جای خالی ام را حس کنی

   در دلت با بغض بگویی :

   " کاش اینجآ بود "

   اما مَـن دیگر

  .

  .

  .

  به خوابت هم نمی آیم