اسمش را میگذاریم : دوست مجازی اما آنسو یک آدم حقیقی نشسته است . . .


خصوصیاتش را که نمیتواند مخفی کند . . .


وقتی دلتنگی هایش را مینویسد وقت میگذارد برایم . . .


وقت میگذارم برایش . . . نگرانش میشوم . . .  دلتنگش میشوم . . .


وقتی در صحبت هایم ،‌ به عنوان دوست یاد میشود . . .


مطمئن میشوم که حقیقی ست ، هر چند کنار هم نباشیم . . .


من برایش سلامتی و شادی آرزو دارم هر کجا که باشد . . .


♥♥♥ همه شما دوستانم در دنیای مجازی  رو دوست دارم ♥♥♥