همیشه میگفت سیگاری نشی مثل من,سیگار اصلا خوب نیست,

اما این آخری ها سیگارشو تعارف میکرد و بهم میگفت:

یه نخ بردار, روزی یه نخش خوبه,سعی کن بهش عادت کنی...

الان من موندم و عادت سیگار و خاطرات تو...بــ ـه کبــ ـریـ ـت نیـ ـازی نـیـسـ ـت!

سیـ ـ ـگـ ــار را بـــر لـبـــم مـ ـ ـی گـــذارم و

بـ ـه درد هـــایــ ـم فکـــ ـر میــ ـکــ ـنــ ـم

خــودش آتـ ـ ـش مـ ـی گیـ ـرد . . .!